การรับรองโรงรม

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 2.2

แผนกลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

  • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
  • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและการขอใบรับรองโรงรม
  • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) สำหรับกระบวนการรมแก๊ส SO2 กับผลลำไย

แผนกลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรองโรงรม

  • โครงการที่ 2.2.2.1 โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
Copyright © 2018. All rights reserved.