การรับรองโรงรม

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
2.2

แผนกลยุทธ์ที่
2.2.1
พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความรู้ที่ถูกต้องทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส
SO2
แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและการขอใบรับรองโรงรม
 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  (Hazard
  Analysis Critical Control Point: HACCP) สำหรับกระบวนการรมแก๊ส
  SO2
  กับผลลำไย

แผนกลยุทธ์ที่
2.2.2
พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรองโรงรม

 • โครงการที่
  2.2.2.1
  โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

Copyright © 2018. All rights reserved.