นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการลงทุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนห้องรมลำไยให้เป็นการรมแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
  2. เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกราคาขายแก๊ส SO2 ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการผลิต

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 1.1

แผนกลยุทธ์ที่ 1.1.1 การสนับสนุนการปรับปรุงห้องรมแก๊ส ให้เป็นแบบบังคับอากาศแนวตั้ง

  • โครงการที่ 1.1.1.1 โครงการนำร่องโรงรมลำไยต้นแบบ สู่เทคโนโลยีการรมแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 1.2

แผนกลยุทธ์ที่ 1.2.1 การสนับสนุนให้เกิดกลไกราคาขายแก๊ส SO2 ที่เหมาะสมและยั่งยืน

  • โครงการที่ 1.2.1.1โครงการชดเชยการใช้แก๊ส SO2 เพื่อทำให้เกิดกลไกราคาที่เหมาะสมและยั่งยืน
Copyright © 2018. All rights reserved.