นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการลงทุน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนห้องรมลำไยให้เป็นการรมแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
 2. เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกราคาขายแก๊ส
  SO2
  ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการผลิต

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
1.1

แผนกลยุทธ์ที่
1.1.1
การสนับสนุนการปรับปรุงห้องรมแก๊ส
ให้เป็นแบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่
  1.1.1.1
  โครงการนำร่องโรงรมลำไยต้นแบบ
  สู่เทคโนโลยีการรมแก๊ส SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
1.2

แผนกลยุทธ์ที่
1.2.1
การสนับสนุนให้เกิดกลไกราคาขายแก๊ส
SO2
ที่เหมาะสมและยั่งยืน

 • โครงการที่
  1.2.1.1โครงการชดเชยการใช้แก๊ส
  SO2
  เพื่อทำให้เกิดกลไกราคาที่เหมาะสมและยั่งยืน

Copyright © 2018. All rights reserved.