นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัย
  2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการในเครือข่ายการรมแก๊ส SO2 ได้พัฒนาตลาดและ แบรนด์สินค้าของลำไยปลอดภัยและมีคุณภาพในต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 3.1

แผนกลยุทธ์ที่ 3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคด้วยสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ

  • โครงการที่ 3.1.1.1 โครงการสร้างแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 3.2

แผนกลยุทธ์ที่ 3.2.1 สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบ ให้พัฒนาตลาดและแบรนด์สินค้าของลำไยปลอดภัยและมีคุณภาพในต่างประเทศ

  • โครงการที่ 3.2.1.1 โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการตลาดในต่างประเทศแก่เกษตรกรเพื่อผลิตของการลำไยคุณภาพ GAP
  • โครงการที่ 3.2.1.2 โครงการสนับสนุนการสร้างตลาดและแบรนด์สินค้าลำไยปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
Copyright © 2018. All rights reserved.