นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัย
 2. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการในเครือข่ายการรมแก๊ส
  SO2
  ได้พัฒนาตลาดและ
  แบรนด์สินค้าของลำไยปลอดภัยและมีคุณภาพในต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
3.1

แผนกลยุทธ์ที่
3.1.1
ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคด้วยสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง

 • โครงการที่
  3.1.1.1
  โครงการสร้างแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์
  เกี่ยวกับลำไยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
3.2

แผนกลยุทธ์ที่
3.2.1
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบ
ให้พัฒนาตลาดและแบรนด์สินค้าของลำไยปลอดภัยและมีคุณภาพในต่างประเทศ

 • โครงการที่
  3.2.1.1
  โครงการพัฒนาความรู้และความเข้าใจการตลาดในต่างประเทศแก่เกษตรกรเพื่อผลิตของการลำไยคุณภาพ
  GAP

 • โครงการที่
  3.2.1.2
  โครงการสนับสนุนการสร้างตลาดและแบรนด์สินค้าลำไยปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศ

Copyright © 2018. All rights reserved.