นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการวิชาการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายการรมแก๊ส SO2 ผลิตลำไยคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างและดัดแปลงห้องรมแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้งที่ถูกต้อง

แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ที่ 2.1

แผนกลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตลำไยคุณภาพตามมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกรในเครือข่ายการรมแก๊ส SO2 ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่ 2.1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตลำไยคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP

แผนกลยุทธ์ที่ 2.1.2 พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับเกษตรกรให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรอง GAP

 • โครงการที่ 2.1.2.1โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรอง GAP เพื่อเกษตรกรในเครือข่าย

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 2.2

แผนกลยุทธ์ที่ 2.2.1 พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ที่ถูกต้องทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
 • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและการขอใบรับรองโรงรม
 • โครงการที่ 2.2.1.1 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) สำหรับกระบวนการรมแก๊ส SO2 กับผลลำไย

แผนกลยุทธ์ที่ 2.2.2 พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรองโรงรม

 • โครงการที่ 2.2.2.1 โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ 2.3

แผนกลยุทธ์ที่ 2.3.1 พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างห้องรมด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • โครงการที่ 2.3.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเทคนิคการสร้างและดัดแปลงห้องรมแก๊ส SO2 แบบบังคับอากาศแนวตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

แผนกลยุทธ์ที่ 2.3.2 เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรมแก๊ส SO2 ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งอย่างเหมาะสม

 • โครงการที่ 2.3.1.2 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรมแก๊ส SO2 ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งในเชิงสาธารณะ
Copyright © 2018. All rights reserved.