นโยบายเพื่อสนับสนุนด้านการวิชาการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายการรมแก๊ส
  SO2
  ผลิตลำไยคุณภาพดี
  ได้มาตรฐาน GAP
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และกระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
  มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างและดัดแปลงห้องรมแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้งที่ถูกต้อง

แผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ที่
2.1

แผนกลยุทธ์ที่
2.1.1
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตลำไยคุณภาพตามมาตรฐาน
GAP
แก่เกษตรกรในเครือข่ายการรมแก๊ส
SO2
ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่
  2.1.1.1
  โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตลำไยคุณภาพดี
  ได้มาตรฐาน GAP

แผนกลยุทธ์ที่
2.1.2
พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับเกษตรกรให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรอง
GAP

 • โครงการที่
  2.1.2.1โครงการพัฒนาที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจประเมินรับรอง
  GAP
  เพื่อเกษตรกรในเครือข่าย

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
2.2

แผนกลยุทธ์ที่
2.2.1
พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความรู้ที่ถูกต้องทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส
SO2
แบบบังคับอากาศแนวตั้ง

 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ที่ถูกต้องด้านเทคนิคและกระบวนการรมลำไยด้วยแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้ง
 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและการขอใบรับรองโรงรม
 • โครงการที่
  2.2.1.1
  โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
  (Hazard
  Analysis Critical Control Point: HACCP) สำหรับกระบวนการรมแก๊ส
  SO2
  กับผลลำไย

แผนกลยุทธ์ที่
2.2.2
พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนทางวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินและขอใบรับรองโรงรม

 • โครงการที่
  2.2.2.1
  โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

แผนกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์
2.3

แผนกลยุทธ์ที่
2.3.1
พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างห้องรมด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • โครงการที่
  2.3.1.1
  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมเทคนิคการสร้างและดัดแปลงห้องรมแก๊ส
  SO2
  แบบบังคับอากาศแนวตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

แผนกลยุทธ์ที่
2.3.2
เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรมแก๊ส
SO2
ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งอย่างเหมาะสม

 • โครงการที่
  2.3.1.2
  โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรมแก๊ส
  SO2
  ด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งในเชิงสาธารณะ

Copyright © 2018. All rights reserved.